Ви є тут

Аспірантура

Версія для друкуSend by emailPDF версія

Вступ до аспірантури 2017

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

У 2016-2017 н.р. кафедра прикладної фізики запрошує на навчання за спеціальністю 105 прикладна фізика та наноматеріали (освітньо-наукова програма: прикладна фізика та наноматеріали).

Правила прийому

 

Контактні дані:

Вiддiл докторантури та аспiрантури
Головний корпус, каб. Г-513
Тел.: +38(0542) 33-53-45
E-mail: info@aspd.sumdu.edu.ua

Завiдувач вiддiлу:
Циганюк Дмитро Леонідович
Головний корпус, каб. Г-509
Tел.: +38 (0542) 687-759
E-mail: d.tsyhaniuk@uabs.sumdu.edu.ua

 

Правила прийому до аспірантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва - три роки, без відриву від виробництва - чотири роки.

Вступники до аспірантури подають на ім'я ректора університету такі документи:

 1. заяву;
 2. особовий листок з обліку кадрів;
 3. список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 4. медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-у;
 5. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу з копією витягу із залікової книжки (додаток до диплома) завірені у відділі кадрів за місцем роботи;
 6. посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Документи приймаються від вступників з 20 серпня до 10 вересня.

Підготовка в аспірантурі здійснюється:

1. за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України - за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
 • коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2. іноземців та осіб без громадянства на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою вищого навчального закладу (факультету), які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності, філософії, іноземної та української мови (за професійним спрямуванням).

 

Правила прийому до докторантури

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і можуть на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Термін навчання в докторантурі не перевищує трьох років.

Вступники до докторантури подають на ім'я ректора університету такі документи:

 1. заяву;
 2. особовий листок з обліку кадрів;
 3. список опублікованих наукових праць і винаходів;
 4. медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-у;
 5. копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копію нострифікованого диплома);
 6. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Паспорт, диплом про надання наукового ступеня кандидата наук подаються особисто.

Документи приймаються від вступників, як правило, до 25 серпня.